Odbiór Prawa Jazdy

Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym przychodzi czas na odbiór prawa jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, w którym zdawany był egzamin, wysyła odpowiednie dokumenty do właściwego dla naszego miejsca stałego zameldowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Dokumenty podlegają tam sprawdzeniu i są następnie przesyłane Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która zajmuje się produkcją dokumentu. Opłata za wydanie dokumentu prawa jazdy wynosi 100 zł.

Odbiór prawa jazdy w województwach: Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Mazowieckie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Łódzkie, Śląskie, Świętokrzyskie.

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

 • Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.
 • Odbiór prawa jazdy może nastąpić przez pełnomocnika, który powinien okazać pełnomocnictwo i dokument tożsamości.
 • Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

Art. 90. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii;
  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Art. 91. Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

 • u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • w stosunku do której orzeczony został – prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu.

Prawo o ruchu drogowym Art. 90 ust. 1 i Art. 91

reklama

Zobacz również: Opinie o samochodach, Taryfikator mandatów, Prawo o ruchu drogowym, Szkoła nauki jazdy Kraków, Kodeks drogowy, Konstytucja RP, Ustawa o transporcie drogowym, Ustawa o policji